Řád veřejného pohřebiště v Olomouci – Chomoutově

19. dubna 2009 (ne)

Řád veřejného pohřebiště v Olomouci – Chomoutově

Rada města Olomouce se dne 10.01.2003 usnesla vydat v souladu s ustanovením §102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením §19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.479/2001 Sb. (dále jen „zákon“) jako jiné opatření obce tento řád veřejného pohřebiště v Olomouci – Chomoutově (dále jen „řád“):

 

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Řád upravuje provoz pohřebiště v Olomouci-Chomoutově.
 2. Provozovatel pohřebiště, Statutární město Olomouc, zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením §18 odst.2 zákona prostřednictvím příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce, se sídlem tř. Míru 104, Olomouc, IČ: 00534943, (dále jen „správce pohřebiště“).

Článek 2

Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

leden, únor, listopad, prosinec 7-17 hod.
březen, duben 7-18 hod.
květen, září, říjen 7-19 hod.
červen, červenec, srpen 7-20 hod.

Článek 3

Pořádek na pohřebišti

 1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, jež k jakým jsou určeny.
 2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.
 3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
 4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
 5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
 6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) na pohřebiště nemohou vjíždět.
 7. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
 8. Vstup na vsypové a rozptylové loučky je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze umisťovat jen na plochy, které jsou na vsypových a rozptylových loučkách k tomuto účelu vyhrazené. Správce pohřebiště je oprávněn květinové dary příp. jiné předměty z těchto míst odstranit.
 9. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
 10. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. Na vsypových a rozptylových loučkách je dovoleno rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazených plochách. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček, aj.) omezit nebo zakázat.
 11. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.
 12. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa; pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu je nutno tato opatření respektovat.
 13. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
 14. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák.č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
 15. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
 16. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

 • ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků
 • pronájem hrobových míst
 • vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
 • správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště.
 • správu a údržbu objektů na pohřebišti
 • zajišťování likvidace odpadu
 • údržbu a úpravy hrobových míst
 • informační služby

Článek 5

Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

 1. Správce pohřebiště je povinen:
  • předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání hrobové místo,
  • umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu za podmínek stanovených v článku 9,
  • umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést kamenosochářské práce nebo úpravu pohřebiště, nebo kdy v důsledku počasí dojde k přechodné neschůdnosti přístupových ploch, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
 2. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Článek 6

Povinnosti nájemce hrobových míst

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

 1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny.
 2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
  • Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.
  • Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa, je správce pohřebiště oprávněn to učinit sám.
  • Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
 3. Lavičky instalovat pouze s písemným souhlasem správce pohřebiště a udržovat je v řádném stavu. Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.
 4. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.
 5. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi může být naloženo podle § 25 odst.9 zákona.
 6. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
 7. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.
 8. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.
 9. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2.

Článek 7

Ukládání zpopelnění lidských ostatků

Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví. Vyjmutí zpopelněných lidských ostatků je možné jen se souhlasem správce pohřebiště.

Článek 8

Tlecí doba

Pohřebiště je určeno pouze k ukládání zpopelněných lidských ostatků.

Článek 9

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

 1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
  • Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600mm pod úrovní terénu.
  • Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti, např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
  • Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
  • Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
  • Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.
 2. Zřízení hrobového zařízení hrobky je zakázáno.
 3. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté se správcem pohřebiště, zejména
  • respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
  • neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
  • nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
  • zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně
 4. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Článek 10

Platnost a účinnost

Tento řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.února 2003.

Ing. Martin Tesařík v.r.
primátor

Ing. Vladimír Pokorný v.r.
náměstek primátora